Forum Akademicko-Gospodarcze
Spotkania

2022.02.16-17 4. Forum Akademicko-Gospodarcze „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”

Konferencja już za nami. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym Patronom Honorowym, Partnerom Merytorycznym, Współorganizatorom, Partnerom Medialnym oraz Programom Wspierającym – listę tych instytucji prezentujemy poniżej.
Zobacz program wydarzenia (plik pdf).

Transmisja z wydarzenia realizowana była na naszych stronach, na portalu alebank.pl oraz w serwise Youtube. Nagrania z pierwszego dnia i z drugiego dnia są w dalszym ciągu dostępne. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie konferencji udostępniamy także tekst (plik pdf) i link (video) do wystąpienia Prof. Andrzeja Koźmińskiego na uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie dwóch dni obrad podzielonych na pięć dyskusji panelowych chcieliśmy pokazać, że:

 • współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski;
 • nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i wykorzystać szans bez skoordynowania wysiłku oraz wykorzystania talentów i posiadanych zasobów;
 • wobec wyzwań cywilizacyjnych trzeba wspólnie określać kierunki badań, programować kształcenie kadr oraz budować nowoczesne systemy praktyk i staży.

Konferencję otworzyli Prezes PFAG, Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący KRASP, prof. Arkadiusz Mężyk i Rektor Politechniki Warszawskiej, z której gościny korzystaliśmy przed pandemią, i do której chętnie wrócimy, prof. Krzysztof Zaremba.

W sesji otwierającej wystąpienia wygłosili:

 • Dr Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży;
 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska;
 • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Dr hab. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów;
 • Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP;
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

a krótki wykład wprowadzający przedstawił

 • Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji: Współpraca praktyków w działaniach edukacyjnych: doświadczenia, szanse i wyzwania.

Moderatorów i uczestników poszczególnych sesji panelowych przedstawiamy w programie, a poniżej główne tezy kolejnych paneli:

Scenariusze na dzisiaj i na jutro – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Konieczny kierunek: poprawa konkurencyjności – redukcja luki technologicznej, automatyzacja, robotyzacja, certyfikacja.
 • Ważne wyzwania: gospodarka i przedsiębiorczość 4.0, cyberbezpieczeństwo, AI, Internet rzeczy.
 • Ważna i rosnąca rola nauki oraz wyższych uczelni w strategicznych programach wspierania gospodarki – badania, kształcenie kadr oraz działalność wychowawcza i kulturotwórcza.
 • Udział w europejskich i krajowych programach rozwojowych szansą dla Polaków, polskiej nauki i gospodarki.

Potencjał naukowy i edukacyjny dla współdziałania z biznesem

 • Efektywne ścieżki komercjalizacji badań naukowych, doświadczenia, wieloletnia i coraz bogatsza współpraca uczelni z przedsiębiorstwami.
 • Dostosowanie badań i działań dydaktycznych uczelni do wyzwań cywilizacyjnych:
  • globalnych (Zielony ład, klimat, żywność, zasoby wodne, nowe technologie, medycyna i ochrona zdrowia),
  • krajowych (edukacja, zabezpieczenia społeczne, mieszkalnictwo i technologie budowlane).
 • ·Sukces zielonej i cyfrowej transformacji wymaga pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Wykształcenie kompetencji wspierających zrównoważony rozwój wymaga współpracy środowiska akademickiego z biznesem dla wdrożenia strategii uczenia się przez całe życie dla rynku pracy i rozwoju osobistego obywateli.
 • Rok 2022 w UE to Rok Młodzieży (Year of Youth). Motyw przewodni: We owe young people the chance to acquire excellent and relevant skills and competences. Jesteśmy winni młodym ludziom szansę zdobycia doskonałych i adekwatnych umiejętności i kompetencji.
 • Komisja Europejska ogłosiła europejską strategię dla uniwersytetów oraz Rekomendację Rady dla budowania mostów współpracy w kształceniu wyższym. To plan działania i budżet (80 mld € w l. 2021-2027), wzywający do współpracy uczelni na rzecz future-proof education, research and innovation, wsparcia procesu uczenia się w odpowiedzi na potrzeby społeczeństw i gospodarek. Komisja zobowiązuje się m.in. do wsparcia opracowania wspólnie przez uczelnie, biznes i partnerów społecznych niezbędnych dla zielonej i cyfrowej transformacji:
  • projektów nowych programów i sylabusów,
  • projektów tzw. microcredentials, mikrokwalifikacji
 • W Polsce funkcjonuje System Sektorowych Rad ds. Kompetencji, obejmujący 17 różnych branż. To platforma współpracy uczelni z pracodawcami w sferze dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarki.

Warunki realizacji optymistycznego scenariusza – co zrobić dla uniknięcia katastrofy?

 • Od Klubu Rzymskiego do raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
 • Urbanizacja, przemysł a deforestacja i erozja Ziemi.
 • Prace badawcze oraz praktyczne wdrożenia na rzecz zażegnania katastrofy środowiskowej.
 • Niełatwe wyzwania gospodarki typu zamkniętego,
 • Strategiczne, wspierane przez państwo kierunki rozwojowe badawcze i wdrożeniowe,
 • Świadomość liderów, porozumienia, programy, publiczne i prywatne zasoby finansowe.

Budowa świadomości i zaangażowania społecznego na rzecz Zielonego ładu

 • Jak wspólnie budować przekonanie o konieczności ograniczania śladu węglowego w obszarach krytycznych?
 • Nowe wymagania w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – nowy paradygmat myślenia i działania w biznesie.
 • Jak motywować pracowników do zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju?
 • Instytucje finansowe obligowane do analizy sprawozdawczości swoich klientów – zachęta do krzewienia praktyki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.
 • „Green Ambitions – Green Financing”
 • Plan wdrożenia w praktyce taksonomii / systematyki ESG – determinacja Unii Europejskiej.
 • Co jeszcze możemy zrobić, aby świadomość potrzeby Zielonego ładu stała się powszechna?

Finansowanie transformacji w strategicznych sektorach gospodarki – ciepłownictwo, energetyka, przemysł, rolnictwo i transport

 • Polska jest w czołówce państw UE pod względem poziomu emisji gazów cieplarnianych przy braku wypracowanego efektywnego modelu miksu energetycznego.
 • Transformacja musi iść w parze z postępem technologicznym i brać pod uwagę uwarunkowania geopolityczne.
 • Dla skutecznej realizacji procesów transformacyjnych niezbędne jest zapewnienie źródeł finansowania oraz doradztwa finansowego dla klientów.
 • Łączenie publicznych i prywatnych zasobów finansowych w celu realizacji strategicznych pro-gramów modernizacyjnych i rozwojowych.

Podsumowanie Forum dostępne jest np. jako plik pdf, albo jako artykuł na portalu aleBank.pl

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz współpracującym instytucjom


4. Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte Patronatem Honorowym przez:

 
 
 

Partnerzy merytoryczni konferencji:

 
 
 

Współorganizatorzy konferencji:

 
 
 .   .

Partnerzy medialni konferencji:

 
 
 

Programy wspierające:

 
 
 

Jeśli nie byli Państwo uczestnikami naszych wydarzeń, a chcielibyście otrzymywać informacje dotyczące kolejnych konferencji – prosimy o kontakt.